Vremenska prognoza Srbija

Vremenska prognoza Novi Sad

Dobrodošli na TT Group vremensku prognozu za Novi Sad!

Parametar Trenutna TT prognoza za Novi Sad
Vreme ažuriranja:
Trenutna temperatura:
Stanje:
Vizuelno:
Subjektivni osećaj:
Pritisak:
Vlažnost:
Tačka rošenja:
Vidljivost:
Vetar:
Podaci za trenutno vreme u Novom Sadu se osvežavaju na svakih sat vremena.

TT Group meteogram za Novi Sad za 48h (prognoza po satima za danas i sutra)

Meteogram za Novi Sad
Podatke preuzimamo sa globalnih meteoroloških sajtova za čiju tačnost ne možemo da garantujemo. Ovi podaci su dati sa dobrom voljom i želimo Vam srećan boravak u Srbiji i Novom Sadu. Na meteogramu je data temperatura, pritisak, vetar, eventualne padavine za danas i sutra za Novi Sad.
Ažuriranje meteograma za Novi Sad vrši se na početku svakog sata.

Važi za 48 sati unapred od aktuelnog trenutka. Na meteogramu možete pratiti intenzitet vetra, pritisak, kretanje temperature, količinu padavina. Da bi učitali nove vrednosti refrešajte ovu stranu. Dođite nam ubrzo po sveže i pre svega tačne informacije!

 

Dugoročna vremenska prognoza za 10 dana za Novi Sad

 

Dan i
datum
Temp
Min/Max
Pojava
opisno
Pojava
vizuelno
Vetar
brzina
Verovatnoća
padavina
Količina
padavina


Podatke preuzimamo sa globalnih meteoroloških sajtova za čiju tačnost ne možemo da garantujemo. Ovi podaci su dati sa dobrom voljom i želimo Vam srećan boravak u Srbiji i Novom Sadu.

Klima Novog Sada

Simbol Novog Sada
Simbol Novog Sada
TT Group vremenska prognoza za Novi Sad za 10 dana data je na ovoj strani. Osim nje spomenimo nekoliko osnovnih klimatskih karakteristika za Novi Sad.

Novi Sad je sedište Vojvodine i drugi najveći grad Srbije. U tu svrhu, naša lokalizovana i komparativna prognoza za Novi Sad prikazuje atmosferska merenja iz tri nezavisna izvora. Meteogram u realnom vremenu predviđa vreme od trenutka posmatranja po satima u narednih 48 sati. Podaci su preuzeti sa najpouzdanijih web provajdera za aplikacije servisnog tipa iz oblasti meteorologije. Pored toga dodali smo i domaću prognozu u video obliku za sutrašnji dan. Sa razvojem simulacionih modela vreme za narednih 48 sati se opservira sa izuzetnom tačnošću.

Poznavanje osobenosti klime vojvođanskog podneblja zasniva se na posmatranju ne samo klimatskih faktora, već i na uticaju brojnih činilaca životne sredine koji neosporno utiču i na obrazovanje klime. Analiza određenih klimatskih elemenata i njihovo prostorno određenje omogućuju donošenje korisnih zaključaka, ne samo o sadašnjim i prošlim osobinama klime već i o predstojećim promenama klime do kojih bi moglo doći.

Geografski položaj Vojvodine

Prema geografskom položaju Vojvodina leži u oblasti umerene kontinentalne klime sa izvesnim specifičnosima u nekim oblastima (subhumidne ili mezotermalne klime). Stručnjaci su definisali da je klima Vojvodine u stvari na prelasku iz umereno kontinentalne u kontinentalnu.
Visinska ujednačenost terena Panonske nizije je narušena planinskim masivima koji su svuda oko nje.

Veća otvorenost prema zapadau i severu uslovljava podložnost vremenskim promenama iz ovog pravca. Izvesne osobine umereno-kontinetalnog karaktera klime Vojvodine potvrđuje se činjenicom da je u njoj jesen toplija od proleća, a da je temperaturni prelaz od zime ka letu oštriji. Zimi su npr. vremenske prilike pod uticajem Atlantskog okeana i Sredozemnog mora.

Geografski položaj grada Novog sada

Grad Novi Sad se nalazi gotovo u središnjem delu Vojvodine i prostire se na pod 19°32´ do 20°6 ´istočne geografske dužine i od 45°10´do 45°6´ severne geografske širine. Ovakav geografski položaj grada je izuzetno povoljan u fizičko-geografskom pogledu.
Reljefni oblik Novog Sada određen je u prošlosti, te je na bačkoj strani grada inundaciona ravan, aluvijalna terasa i lesna terasa, na sremskoj strani inundacione ravni i lesne zaravni sa urvinskim terasama i planinski deo Fruške gore sa kosinama, dolinama i potocima.

*Lesna terasa je nastala navejavanjem lesa na niskim, vlažnijim površinama. Na mestu gde je manje dejstvo podzemnih voda pojavljuje se tipičan les, na mestu jačeg delovanja podzemnih voda formiran je materijal koji čini prelaz od tipskog lesa ka slatkovodnim barskim sedimentima. Debljina lesa je 150-300cm.
*Aluvijalna terasa tj. rečna terasa Dunava nije očuvana duž celog toka Dunava. Jedan fragment počinje kod Čelareva, a završava na istočnom delu grada. Aluvijalna terasa se sastoji od peska i taloženog lesa.
*Inundaciona ravan je u stvari rit, zasuta je peskom i muljem koji je rekao ostavila za sobom.

Nadmorske visine terena u novosadskom području variraju od 74m u inundacionoj ravni Dunava (od Kaća do Kovilja) do 516m na Fruškoj gori, južno do Sremske Kamenice. Svi ovi oblici reljefa se razlikuju po genezi, geološkom sastavu, biljnom svetu i imaju svoje specifičnosti. Naravno, između pomenutih oblika reljefa postoje i klimatske karakteristike. Mala širina Dunava kod Novog Sada (300m) i uska, nekad močvarna inundaciona ravan na mestu gde petrogradski greben Fruške gore zalazi prema severu, uslovili su od najranijih vremena prelaz preko Dunava na ovome mestu, izgradnju mostobrana, a kasnije i naselja.

Osnovne klimatske karakteristike Novo Sada

U tabelama klimatskih promena koje nalazimo u udžbenicima za poljoprivredni fakultet poslednjih dvadesetak godina, rađene su analize na osnovu mernih stanica raspoređenih u celoj Vojvodini: u Bačkoj (Sombor, Palić, Senta, Bečej…) u Banatu (Kikinda, Zrenjanin, Pančevo…), Sremu (Šid, Sremska Mitrovica i Glandoš).

Temperatura vazduha Novog Sada

Godišnji tok temperature vazduha je takav da najnižu temperturu, srednju mesečnu ima mesec januar -1,2°C. Srednja godišnja temperatura na području Novog Sada iznosi 10,9°C. Najhladniji mesec januar ima srednju vrednost -0,8°C. Rimski šančevi na primer, imaju za 0,4°C nižu srednju januarsku temperaturu od višeg Iriškog venca.

U pojedinim godinama najhladniji je mesec bio februar, a nekada i decembar. Najtopliji juli ima srednju mesečnu temperaturu 21.1°C. Pored jula najtopliji su avgust i juni. Srednja letnja temperatura vazduha je 20,4°C, a srednja zimska 0,7°C; jesenja temperatura vazduha je 11,9°C, za 1,3°C toplija od proleća.

Apsolutno najviša izmerena temperatura je 41.5° u Sremskoj Kamenici 6.jula 1950. a najniža -30.7°C na Rimskim Šančevima 24.januara 1964. godine.
Vertikalni gradijenti temperature vazduha (iznos opadanja ili porasta T vazduha na svakih 100 m) ukazuju da od Rimskih šančeva prema Iriškom vencu na svakih 100m visinske razlike temperatura vazduha u proseku raste za 0,11°C .
-Srednji broj ledenih dana, kada je minimalna dnevna temperatura ispod 0,0 C°je 9,4 dana u januaru
-Srednji broj dana sa jakim mrazom kada je minimalna dnevna temperatura -10,0°C je 10 dana.
-Srednji broj letnjih dana, kada je maksimalna temperatura 25°C (i viša) je tokom jula i avgusta i iznosi 20 i više dana, tj. godišnje na teritoriji grada Novog Sada imamo 92.5 letnjih dana.

Rekordne vrednosti temperature u Novom Sadu:

Najtoplija godina: 2000. sa srednjom temperaturom 13, 0°C.
Najhladnija godina: 1956. sa srednjom temperaturom 9, 5 °C.
Najtopliji mesec: avgust 1952. 25, 1 °C
Najhladniji mesec: februar 1954. −7, 2°C.
Najtopliji dan: 2. jul 1950. 33, 4 °C
Najhladniji dan: 24. januar 1963. −22, 8°C
Apsolutni maksimum temperature vazduha: 41.6°C ( 24.jul 2007)
Apsolutni minimum temperature vazduha: −30.7°C ( 24.januar 1963)

Najviše ledenih dana, 47, imala je 1987. godina.
Najviše tropskih dana, 64, bilo je 2003 godine.
Najviše tropskih noći, 8, imala je 2000 godina.
Najviše ledenih dana, 26, imali su februar 1956 i januar 1964.
Najviše tropskih dana, 28, imao je avgust 1992.
Najviše tropskih noći, 4, imali su juni ’02 i ’03, juli ’57 i ’00 i avgust ’92 i ’99

Vlažnost vazduha i oblačnost nad Novim Sadom

Relativna vlažnosti vazduha i temperature su u obrnutom odnosu, što znači da je relativna vlažnost tokom zimskih meseci najveća, iako tada u vazduhu ima manje vodene pare nego tokom leta.
Vazduh na nižim temperaturama ima veću gustinu, pa nije u stanju da primi više vodene pare, odnosno i manje količine vodene pare približavaju ga zasićenosti.
-Oblačnost i relativna vlažnost se uzajamno uslovljavaju pa zimski dani imaju veću oblačnost – decembar sa 7.2 desetine pokrivenosti neba oblacima je najoblačniji mesec. Najmanju oblačnost sa 3.4 desetine ima avgust.
-Srednja relativna vlažnost vazduha uNovom Sadu je u januaru 85%, čije vrednosti opadaju tokom godine, da bi u avgustu bila 67%, a u decembru 75%.
– Najvedriji mesec je avgust, a decembar je sa najvećim brojem oblačnih dana. Leto ima za 10% veći broj vedrih dana od proleća, a što se ide od zime ka letu- broj oblačnih dana pada za 31%. Stručnjaci su potvrdili da formiranje oblačnosti zavisi od kretanja barometarskih depresija.

Padavine u Novom Sadu

Novosadsko područje tokom godine prima godišnje oko 680 mm padavina, s tim što delovi pored Dunava i fruškogorski pojas primaju veću sumu od proseka. Broj dana sa padavinama je preko 120l u toku godine. Padavine su tokom cele godine. Najkišovitji mesec je juni, prema proseku oko 86mm taloga, najsušniji je septembar sa 40 mm. Maksimalne mesečne sume padavina za ko tri puta su veće od prosečnih. Snežni pokrivač traje u proseku 44 dana godišnje.
Najveći broj dana pod snegom imaju januar 16,6 i februar 13 dana. Na Iriškom vencu, zbog veće nadmorske visine, sneg traje oko 12 dana duže nego na Rimskim šančevima. Srednji broj dana s padavinama za Rimske šarčeve iznosi 126. Visina padavina u Novom Sadu se kreće od 40mm u toku januara do 70 mm u decembru.

Vetrovi u Novom Sadu

Veoma važni elementi klime. Strujanje vetrova se prilagođava različitim oblicima terena, tako da se vazdušne mase slivaju u pravcu najpovoljnijih prolaza. Dominantan vetar je košava (jugoistočnog pravca), zimski vetar. Duva od septembra do aprila. Na drugo mesto po učestalosti je severozapadni vetar, tokom leta i krajem proleća. Zapadni vetar duva u februaru, avgustu i junu. Dominantan vetar je u području Petrovaradinske tvrđave iz jugozapadnog pravca koji najučestalije duva od oktobra do febuara. Najređe duvaju iz severoistočnog pravca.

Prema Boforovoj skali, srednja godišnja jačina vetra je 2,8, a u periodu oktobar/decmbar do 3,5. Područje grada Novog Sada je vetrovitije u odnosu na celu Vojvodinu.

Neki elementi mikroklime

Zanimljivo je da vegetacija svojim delovanjem utiče na mikroklimu, smanjuje temperaturne oscilacije, povećava isparavanje i vlažnost a utiče i na povećanje sume padavina. I dok okolina Novog Sada poseduje velike šumske prostore u samom gradu su zelene površine nedovoljne u odnosu na broj stanovnika. Sam grad modifikuje u izvesnoj meri i klimatske elemente. Asfaltne površine, zgrade i toplane povećavaju temperaturu, vlažnost vazduha je manja. Tokom zimskih meseci je teža situacija jer se pored uobičajenih zagađivača u vazuhu pojavljuju i dim i čađ iz peći koja se lože.

Hidrološke karakteristike

U brojnim stručnim radovima nailazimo na podatak da je Novi Sad najveće naselje izgrađeno na aluvijalnoj terasi. Izvesni delovi grada su podignuti ili nasuti. Ovo se moralo uraditi jer su podzemne vode ono što ugrožava ovaj deo Vojvodine.

Podzemne vode ispod Novog Sada

U području grada od velike su važnosti plitke podzemne vode, ali i one dublje do 300m.
* Plitke, freatske izdani, nalaze se u poroznom zemljištu, do prvog vodorživog sloja, dok su ostale na većim dubinama. Freatski izdani (izvori) u rastresitim sedimentima prisutni su na čitavom novosadskom pordučju i nemaju svuda istu dubinu. U zavisnosti od nivoa Dunava, najviši vodostaju su u maju, junu i aprilu, najniži u septembru i avgustu. U vreme visokih vodostaja Dunava podzemne su vode zagađene.
U svim udžbenicima koji se bave hidrologijom i geografijom ovog područja ističe se da su „ritovi ispresecani mnogoborjnim kanalima na čijim ušćima u Dunav postoje pumpne stanice koje vodu iz kanala prebacuju u Dunav, snižavajući nivo vode u kanalskoj mreži, a sa tim i u freatskoj izdani.“
*Režim arteških voda je znatno stabilniji u odnosu na izvore sa slobodnim nivoom. Njih ima u velikim količinama, i pijezometarski nivo je mnogo manje podložan dnevnim, mesečnim i sezonskim kolebanjima. Ovi izvori su pod hidrostatički pritiskom i statistika kaže da su najbolji i najjači izvori u opštinama Kać i Budsava i Kovilj. Većina bunara sa arteškim vodama daje 40/60l u minuti. Javljaju se na dubini od 50 do 300m. Prvi arteški bunar iskopan je 1880 dubok 64 m. Mnogo kasnije 1981. pravljeni su bunari koje crpe vodu sa 260m.
* Reni bunari su pumpna postrojenja koja obezbeđuju sirovu bunarsku vodu za preradu i dobijanje pitke vode; najbolji crpu vodu sa dubine od 25-30m. Prvobitno su kpani 1965. na Bećar Štrandu i na lokaciji Kameničke ade, stručnjaci kažu da je reni bunar na Ratnom ostrvu imao dobre kolektorske osobine.
Problemi sa suvišnim i visokim podzemnim vodama rešavaju se postojećom kanalskom mrežom. Na ušću mnogih kanala su postavljene crpne stanice koje pojačavaju drenažu prebacujući suvišne vode u Dunav.
Kanalska mrežaDunav- Tisa- Dunav sa severozapada ide severnom periferijom grada i uliva se u Dunav na istoku, izuzetno je značajan ne samo zato što je plovan. već i zbog toga što se pored njega nalazi i mnogo velikih industrijskih objekata.

Površinske vode

Novi Sad obiluje površinskim vodama te tako, pored Dunava, imamo i manja jezera, močvare, kanal Savino Selo-Novi Sad (iz hidro sistema Dunav-Tisa-Dunav), manje melioracione kanale, bare.
Vodotoci Fruške gore su takođe veoma bitni i korisni za sve opštine Novog Sada. Ovi potoci teku brzo, intenzivno se usecaju u reke i tako utiču na oblik sliva i tok reka.
Ovde ćemo naveti iz literature apsolutno najviši vodostaj Dunava kod Novog Sada zabeležene u prošlosti: 1924 (maj) 624cm; 1926(jul) 956cm; 1940(april) 706cm i 1965(jun) 778cm

Počeci meteoroloških osmatranja na području Srbije

Pionir meteorologije kod nas je bio Vladimir Jakšić. Osmatranja je vršio u svojoj kući na Senjaku pune 52 godine. Od 1848-1900. Beležio je vremenske pojave, minimalnu i maksimalnu temperaturu vazduha, padavine i relativnu vlažnost vazduha.

Godine 1856. sa radom su počele mrežne stanice u Srbiji – u Topčideru, Loznici, Ubu, Valjevu, Aleksincu…Ali dobijeni podaci su bili veoma neprecizni i neujednačeni.
Tek 1887. na Vračaru su počela standardna meteorološka merenja koja su odmah uskladila svoja osmatranja sa praćenjem hidrološke situacije. Od tada se uz posmatranje klime prati i vodostaj reka (hidro-metereološka služba). Danas sve ove podtke nama donosi Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Klasifikacija klimata Srbije

Razne studije i statistička izračunavanja sadržaj su velikog broja udžbenika za potrebe geografskih odseka naših Univerziteta. Napisano je stotine članaka u stručnim zbornicima i časopisima iz prikupljenih i obrađenih podataka osmatranja na meteorološkim stanicama.

Što se podele klimatskih regija tiče za prostor bivše Jugoslavije, najpotpuniju podelu za to vreme dao je Jovan Cvijić 1918. u delu „Balkansko poluostrvo“. U godinama koje slede poznati stručnjaci ove oblasti davali su svoje predloge kako bi mogla da se napravi detaljna klimatska regionalizacija, ali sve su ostavljane po strani. Linije divergencije se razlikuju od udžbenika do udžbenika.
Jedina opšta podela je podela na tri klimatske oblasti:

-područja kontinentalne klime,
-umereno kontinentalne i
-izmenjeno sredozmene klime.

Merne stanice

Mreža meteoroloških stanica dele se u tri grupe- glavne(sinoptičke), klimatološke (obične) i padavinske. Stanica za osmatranje vremenskih prilika treba da ima dobar položaj, da oko nje bude otvoren prostor, da je na nagnutom terenu (ili na grbenu uz neki prevoj), da teren uz samu stanicu bude travnat kako bi podaci merenja bili verodostojni. Sva takva meteorološka osmatranja se danas analiziraju i proučavaju u meteorološkim opservatorijama.

Svi gradovi i turistička mesta u Srbiji za koje imamo podatke o vremenskoj prognozi

Beograd Niš Novi Sad Leskovac Vranje Kragujevac Soko banja Subotica Kopaonik Kruševac Novi Pazar Pirot Zlatibor Zrenjanin Zaječar


TT Meteorolog

TT Meteorolog

Sve informacije o prognozama vremena date su sa najboljom namerom i dobrom željom da budu korisne i da Vam pomognu. Naš cilj je tačna vremenska prognoza te pišite nam za svaki uočeni nedostatak na sajtu. Portal TT Group nije odgovoran i ne može garantovati apsolutnu tačnost svih podataka.

Povežimo se!

Korisno:

Podelite informacije o vremenu: