Grčka leto | Letovanje u Turskoj | Bugarska | Letovanje u Hrvatskoj | Turizam SrbijePretraži turistički forum:
     Preporuka:     Vremenska prognoza Beograd     Putopisi iz Turske     SEO cene    Euro to Dollars     Igrice za dečake     Hrono ishrana    Temperatura mora Grčka     Istanbul

Pokrenite novu temuReplicirajte Strana 1 od 1   [ 2 posts ]
Putopisac Poruka
 Naslov teme: Priprema za cas za licencu, engleski jezik
ČlanakObjavljeno: Sre Apr 27, 2011 3:31 pm 
User avatar

Priključio se: Sub Apr 05, 2008 7:48 pm
Članaka: 362
ПРЕДМЕТ: Енглески језик, sponsored by privatni časovi engleskog

НАСТАВНА TEMA: Taking a Break (Unit 8)

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Top Three Extraordinary Hotels

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ: III/2

ШКОЛА: Трговачка школа, Београд

ДАТУМ: 13. 4. 2011.

НАСТАВНИК:

ТИП ЧАСА: обрада новог градива

ОБЛИК НАСТАВНОГ РАДА: фронтални и рад у паровима (у завршном делу часа);

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошко–монолошка, демонстративна, текстуална (текст метода);

НАСТАВНА СРЕДСТВА: помоћно-техничка (табла, кредa), демонстративна (мапа ума), уџбеник, фотокопије лекције са вежбањима (за ученике који немају уџбеник), наставни лист;

ЦИЉ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ:
 упознавање са новим речима (тематски круг – необични хотели)
 упознавање са новим пасивним конструкцијама и увежбавање;

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАТАК:
 упознавање са општим одликама најнеобичнијих хотела који су представљена у лекцији Top Three Extraordinary Hotels (уџбеник, стр. 68-69)
 увежбавање читања на енглеском језику, као и охрабривање ученика да правилно изговарају одређене речи;
 проширивање и богаћење вокабулара;
 уочавање разлике између актива и пасива;
 продубљивање знања о грађењу пасива у енглеском језику;
 примена пасивних форми;
 подстицање и развијање могућности конверзације на енглеском језику.

УЖЕ ВАСПИТНИ ЗАДАТАК:

 подстицање интересовања за друге културе и друге земље;
 подстицање жеље за путовањима;
 развијање способности разумевања, аналитичког мишљења и прецизности;
 подстицање и развијање логичког расуђивања;
 подстицање и развијање индивидуалности и међусобне сарадње;

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: српски језик и књижевност

СТРУКТУРА ЧАСА СА ВРЕМЕНСКОМ АРТИКУЛАЦИЈОМ:

 Уводни део: 7 минута
 Главни део: 30 минута
 Завршни део: 8 минута

НАСТАВНИ ОБЈЕКАТ: учионица

КОРИШЋЕНИ ИЗВОРИ ПРИ ИЗРАДИ ПРИПРЕМЕ: Success Intermediate Students' Book, Teacher's Support Book and Workbook – Stuart McKinlay and Bob Hastings, Pearson Longman (2008); English Grammar in Use, Third Edition, Intermediate, Raymond Murphy, Cambridge University Press (2007); Longman Dictionary of Contemporary English; Oxford Thesaurus of English, (2005), Oxford University Press; Encarta Encyclopedia Deluxe, Microsoft Corporation (2006).ТОК ЧАСА

УВОДНИ ДЕО ЧАСА:

Наставник поздравља ученике, уписује час и одсутне, а онда се представља ђацима:

Hello. My name is ... and I will be your teacher for today. Nice to meet you. I hope that we will work well together.

Наставник дели папире за имена ученика:

Here is some paper for your names. Please, write down your names on it and put it in front of you.

Увођење у тему: Наставник започиње психолошко загревање постављањем питања како би задобио пажњу ученика и постепено их увео у тему. Поставља питања о путовањима, да ли воле да путују и зашто, где су путовали, где обично путују, где одседају када путују и да ли су икада одсели у неком необичном хотелу или чули за такав. Уколико јесу, наставник поставља додатна питања о томе. Потом их наставник позива на путовање у Шведску, Шкотску и Бахаме, како би посетили три најнеобичнија хотела на свету.

Питања:

1. Do you like travelling?Why?
2. Where did you travel? Tell us something more about it.
3. Where do you usually travel?
4. When you are on holiday, where do you usually stay?
5. Having mentioned hotels, have you ever stayed in or heard about any unusual hotel?
6. If yes, can you tell us something more about it? If not, I am now going to take you to top three extraordinary hotels in Sweden, Scotland and the Bahamas…

Очекивани одговори:

1. Yes, I do/No, I don't. Because we can meet new people, experience new places and cultures, expand our minds…
2. (Students talk about their personal experience, describe their travel to a foreign country, city…)
3. We usually travel to the seaside, to some mountain, to the country…
4. We usually stay in a hotel, rented house, apartment, hostel…
5. Yes, I have. (Students talk about their personal experience).
/No, I haven't.


ГЛАВНИ ДЕО ЧАСА:


I Наставник позива ученике да отворе своје уџбенике (страна 68. и 69.) и заједно прочитају текст о необичним хотелима.
Наставник бележи наслов лекције и датум на табли.
Сваки пасус чита један ученик који се добровољно јави или наставник сам бира ученика.

Напомена: Уколико постоје ученици који нису понели уџбенике, наставник ће им поделити фотокопију лекције са вежбањима.

Приликом читања текста, наставник помаже ученицима око изговора и исправља погрешно прочитане речи. Након сваког прочитаног пасуса, наставник понавља кључне чињенице из текста, додаје поједине занимљивости о хотелима и проверава да ли сви ученици знају значења одређених речи. Наставник објашњава непознате речи (уколико их има) и пише њихова објашњења или синониме на табли (уз сугестије ученика).Очекиване непознате речи:

1. extraordinary / ɪkˈstrɔːrdəneri/- adj. = unusual, remarkable, amazing
2. abandoned /əˈbændənd/ -adj. = left, deserted, empty
3. luxury /ˈlʌkʃəri/ -n. = richness, wealth
4. haunt /hɔːnt/ -v. = disturb, walk, inhabit
5. acrylic /əˈkrɪlɪk/ - n. = synthetic material

Након прочитаних пасуса, наставник поставља питања шта су запамтили у вези хотела и шта је необично у вези њих:

- What have you remembered about the hotels?
- What is unusual about the three hotels?

Очекивани одговори:

- The Icehotel was first built in1990; it is situated in Sweden; the temperature is kept at about -5° C... The Stuart Castle is situated in Scotland, soon after it was finished, it was attacked by the Clan McIntosh and abandoned for many years... The Poseidon Hotel in the Bahamas is made of transparent material and visitors can enjoy the spectacular view od underwater life...

- The first hotel is made of ice; the second is haunted; the third is underwater...

(-Хотел од леда је први пут саграђен 1990; налази се у Шведској, температура се одржава на око -5° C... Хотел Стјуарт се налази у Шкотској, убрзо након изградње напао га је клан McIntosh и био је напуштен много година... Хотел Посејдон на Бахамима је саграђен од провидног материјала кроз који посетиоци могу да уживају у изванредном погледу на подводни живот…

Први хотел је направљен од леда; други хотел опседају духови; трећи хотел се налази под водом).


II Наставник позива ученике да ураде вежбање бр. 2, стр.68 из уџбеника (треба повезати нумерисане реченице (реченице у активу) са одговарајућим реченицама обележеним словима а-ф (све реченице у тексту су у пасиву).
Сваку реченицу повезује један ученик који се добровољно јави или наставник сам бира ученика.

Наставник позива ученике да упореде реченице, поставља питање шта примећују код ових реченица, у чему је разлика. Очекује се да ученици могу да препознају да је једна реченица у активу, а друга у пасиву. Уколико не препознају, наставник даје усмено још неки пример и повезује са активом и пасивом у српском језику. Објашњава како се у оба језика пасив гради на исти начин, само се у енглеском језику пасив много чешће користи.

III Поштујући принцип поступности у настави, наставник дели ученицима наставни лист на коме се налазе реченице из претходног вежбања, где су реченице у активу и пасиву поређане једна наспрам друге, ради лакшег уочавања разлике, даље анализе и утврђивања правила...

ACTIVE
PASSIVE TENSE
1. They keep the temperature at about -5° C.
The temperature is kept at about -5° C.
.................
2. They are already accepting reservations.
Reservations are already being accepted.
.................
3. Someone murdered two people while
someone else was building the castle.
Two people were murdered while the castle was being built.

.................
4. The Clan MacIntosh attacked the castle.
The castle was attacked by Clan MacIntosh.
.................
5. Since then they have completely rebuilt the hotel many times.
Since then the hotel has been completely rebuilt many times.
.................
6. They won’t complete the complex until next year.
The complex won’t be completed until next year.
.................
Active voice rule:


………….+…………….+ ………….

Passive voice rule:


…………….+…………….+ ………….
Наставник наставља са анализом реченица. Подстиче ученике да препознају субјекат, предикат и објекат реченице у активу и објашњава како у „активној“ реченици субјекат врши радњу, док се у „пасивној“ реченици над субјектом врши радња. Објекат реченице у активу постаје субјекат реченице у пасиву. Такође, илуструје како свака „пасивна“ реченица садржи и глагол бити, као и трпни глаголски придев. Ученици на крају вежбе исписују правило за грађење реченица у активу и пасиву, а наставник на табли:

-Where is the subject in the active sentence? Where is the verb?Where is the object?

In the first column, the subject of every sentence is doing the action. That is why it is called ACTIVE voice.
In the second column, the subject is not “doing” the action – instead, something is done to the subject. That is why the sentence is called PASSIVE voice.
The object of the active sentence becomes the subject of the active one. Also, each passive voice sentence must have the verb to be, as well as past participle. So, let us write down the conclusion:

Active voice rule:


SUBJECT + VERB + OBJECT

Passive voice rule:


PASSIVE SUBJECT + BE +PAST PARTICIPLEIII Када се изведе закључак о грађењу пасива, наставник даље позива ученике да одреде када се користи актив, а када пасив у енглеском језику (што је уједно вежбање бр. 3, страна 69.) Уколико ученици не знају одговор на ово питање, наставник даје одговор, објашњавајући кроз примере:

- Why is the passive voice used instead of the active voice?

Очекивани одговори:

1. When the doer of the action is unknown or unimportant (example: My wallet has been stolen) ;
2. When we do not want to mention the doer of the action (example: A mistake was made;
3. When the result is more important than the doer of the action (A new bridge has been built).

1. Када је вршилац радње непознат или небитан (пример: Украден ми је новчаник);
2. Када не желимо да поменемо ко врши радњу (пример: Направљена је грешка);
3. Када је резултат радње битнији од вршиоца радње (пример: Нови мост је саграђен).

Такође, наставник напомиње да, уколико желимо да кажемо ко врши радњу, онда користимо предлог by…

-If we want to say who does the action, we use by…

Example: The telephone was invented by Alexander Graham Bell.


IV Наставник позива ученике да заједно одреде времена у свакој реченици, што и записују поред сваке реченице на наставном листу (тиме се уједно ради вежбање бр. 4, стр.69):

1. Present Simple
2. Present Continuous
3. Past simple; Past Continuous
4. Past Simple
5. Present Perfect
6. Future Simple

V Наставник пита да ли је свима јасно, да ли имају питања, а онда употребом Мапе ума, још једном сумира и илуструје грађење и употребу пасива у енглеском језику, што је илустровано и примерима. Уз помоћ ученика, наставник лепи мапу на таблу, чиме жели да направи визуелну асоцијацију са граматичким правилима обрађеним током главног дела часа.

-Do you have any questions?/Is everything clear?
-Now, let us summarize and visualize the Passive Voice using a Mind Map.ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА:

Завршни део часа је предвиђен да се провери у којој мери су ученици усвојили нову терминологију и граматику.
Наставник позива ученике да у паровима ураде вежбање бр. 5 из књиге и ограничава време за активност на 5 минута. Наставник детаљно објашњава упутство за вежбу. Уколико је потребно, наставник продужава време за рађење вежбе још пар минута. Док ученици раде, наставник пролази поред њих да види како напредују и да ли им је потребна додатна помоћ. Провера вежбе.

У зависности од динамике часа и преосталог времена, ради се и проверава вежба бр. 6 (вежба о трећем хотелу – замку, у којој ученици одлучују да ли да ставе активни или пасивни облик глагола).
Наставник пита ученике да ли им је све јасно и да ли имају питања.
Домаћи задатак (вежба бр. 6 и 7, или само вежба бр.7)
Наставник се захваљује ученицима на сарадњи.


Изглед табле:_________________
"Be yourself no matter what they say!" A.
Privatni casovi engleskog u Beogradu | Najbolji prevod sa srpskog na engleski jezik


Top
 Profile  
 
 Naslov teme: Re: Priprema za cas za licencu, engleski jezik
ČlanakObjavljeno: Čet Okt 06, 2011 8:26 am 
Site Admin
User avatar

Priključio se: Pet Sep 21, 2007 1:12 am
Članaka: 1301
Stanica: Beograd - Nis - Vranje - Caribrod
Ovo su dragocene informacije, savetujem profesorima anglistike sa iskustvom da se jave, i da prezentuju svoja iskustva na ovoj temi, jer moramo biti i društveno odgovorni i solidarni, a ne samo kad zagusti!
Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Poređaj  
Pokrenite novu temuReplicirajte Strana 1 od 1   [ 2 posts ]


Ko trenutno putuje

Putnika pretražuje forum: Nema registrovanih korisnika i 10 putnika


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Pretraži destinaciju:
Skoči na:  


Svi tekstovi su vlasništvo sajta:TT Group turistički portal 2018


PRETRAZITE PUTOVANJA FORUM