Vaš turistički portal - TT Group

Mapa Bosne i Hercegovine

Uživajte u lepotama Bosne i Hercegovine!

Turizam BosneTuristički potencijali Bosne još uvek su neotkriveni od strane ecropskih turista, pa po ovom pitanju lepi dani ubeđeni smo očekuju BiH. Ako planirate posetu, evo osnovnih informacija o geografiji zemlji gde se toliko toga pokretalo, prekretalo i zaustavljalo.

Reljef BiH je pretežno planinski, srednja visina oko 700 m; visija 56,8% teritorije: preovladjuju planine visoke 500-1 000 m [32,4%] i 1 000 - 1 500 m [20,8%], malim delom preko 1 500 m [3,6%]; brežuljkasto zemljište i pobrđe [ 200-500 m] čine 29%, a svega 14,2% nizija - Bosanska Posavina sa Lijevče-poljem Semberijom u sastavu Panonskog basena na severu i na jugu Niska Hercegovina oko donje Neretve, koja pripada Jadranskom basenu.

Visiju čine Dinarske planine koje zahvataju najveći deo Bosne. Izdvajaju se: flišne planine na severu [Kozara, Majevica i dr.], visoke ispod 1 000 m, rudne planine u s-z., srednjem i ist. delu [Čemernica, Vlasić, Konjuh, Zvijezda, Ozren, najviša Vranica 2112 m, Bitovnja i dr], sa Sarajevsko- zeničkom i dr. kotlinama, zatim Bila i Polja u zapadnoj Bosni [Grmeč, Dinara na granici prema R. Hrvatskoj, Šator, Vitorog, Cincer, Raduša, Ljubuša, Vran, najviša Cvršnica 2 228 m i dr. i polja Grahovsko, Lovanjsko, Duvanjsko, Glamocko, Kupresko i dr.], koji na j-i prelaze u najviši dinarski deo.

Površi i brda na granici prema Crnoj Gori [Prenj, Velež, Bjesanica, Visočica, Treskavica, Lelija, Zelengora i najviši Maglič 2 386 m, sa Volujakom i Lebrsnikom], dok su znatno niže hercegovačke Rudine i Humine na j-z, u pravcu Jadranskog mora [sa Nevesinjskim, Gatačkim, Popovim i dr. kraškim poljima] i starovlaško-raška visija, ispod 2 000 m, na j-i [Jahorina, Romanija i Javor], sastoje se uglavnom od krečnjaka i dolomita sa vrlo rasprostranjenim kraškim oblicima reljefa [škrape, vrtače, uvale, kraška polja, jame, pećine], naročito u kraškom pojasu duž zap. i j-z. granice BiH, koji zahvata 28,3% njene površine. Osim toga ovde su brojni tragovi diluvijalne glacijacije na visokim planinama [cirkovi, valovi], a u ostalim krajevima oblči rečne erozije i akumulacije i dr. Koristan link je i vremenska prognoza Bosne i Hercegovine.

Izaberite vrstu mape: geografsku, satelitsku ili u 3D tehnologiji, a zumirajte i koristite navigaciju u zavisnosti od pozicije i jasnoće detalja koji su Vam potrebni.

Zahvalnost za korišćenje ove mape dugujemo Google korporaciji.

Mape ::>> Mapa Bosne i Hercegovine