Slike Srbije

Fotografije Stare planine

Stara planina, fotogalerija
Stara planina, fotogalerija

Donje fotografije Stare Planine su poklon Dr Josipa Šarića. Fotografski portfolio Dr Josipa Šarića možete pogledati na sajtu www.JSPHOTOMORGANA.com.

 

O turističkim potencijalima Stare planine

Program razvoja planinskog turizma na području Stare planine (na osnovu Plana razvoja turizma na Staroj planini sa predinvesticionom studijom i fizičkotehničkim karakteristikama skijališta, odnosno Master plana) urađen je za područje od 192 km 2 na teritorijama opština Knjaževac i Pirot (u obuhvatu za realizaciju prioritetne subregije turističke regije Stara planina po Prostornom planu Republike Srbije iz 1996.), tj. za 12,45% područja obuhvaćenog Prostornim planom, ili za 16,79% područja Parka prirode.

Na ovom prostoru je dugoročno planiran turistički rizort (kompaktni kompleks turističke ponude sa centralizovanim smeštajem i neposrednim kontaktom sa turističkom infrastrukturom) kapaciteta od ukupno 22.861 ležaj (na lokalitetu Jabučko ravnište 18.576 ležaja i na lokalitetu Leskova 4.285 ležaja), najvećim delom na teritoriji opštine Knjaževac i manjim delom na teritoriji opštine Pirot. U funkciji ovog smeštaja i skijaša – dnevnih izletnika predvi|eno je alpsko skijalište ukupnog kapaciteta od 26.835 jednovremenih skijaša, od toga na teritoriji opštine Knjaževac 21.895 jednovremenih skijaša (sektor Jabučko ravnište – Golema reka) i na teritoriji opštine Pirot 4.940 jednovremenih skijaša (sektor Jabučko ravnište – Topli Do).

U prvoj fazi realizacije turističkog rizorta predviđena je izgradnja 6.192 ležaja na lokalitetu Jabučko ravnište (sve na teritoriji opštine Knjaževac) i alpskog skijališta za 5.230 jednovremenih skijaša (na delovima sektora Jabučko ravnište – Golema reka i Jabučko ravnište – Topli Do). Svi navedeni planski pokazatelji smeštaja uključeni su u ovu finalnu verziju Predloga prostornog plana za javni uvid. Granični, maksimalni kapacitet alpskog skijališta od 26.861 jednovremenog skijaša tretiran je u Predlogu prostornog plana kao rezultat detaljne razrade skijališta kojom se Prostorni plan ne bavi (u Prostornom planu se daju rešenja samo za glavne poteze sistema skijališta koji podrazumevaju minimalne kapacitete, a u funkciji turističkog rizorta je procenjen minimum/optimum kapaciteta alpskog skijališta od 23.061 jednovremenog skijaša). Kako se Prostornim planom predviđa mogućnost da se ukupni kapacitet jednovremenih skijaša tokom detaljnije razrade može povećati za najviše 66% (tj. sa 42.100 na 68.500 skijaša), to odgovara maksimalnom, graničnom kapacitetu iz Programa razvoja planinskog turizma na području Stare planine (Master plana) za obuhvaćeni deo prostora u opštinama Knjaževac i Pirot.

Područje Stare planine karakteriše raznovrstan litološki sastav, predstavljen sedimentnim, manje magmatskim i metamorfnim stenama, od najstarijih, paleozojskih, preko mezozojskog flišnog i krečnjačkog kompleksa i neogenih jezerskih i marinskih sedimenata, do najmla|ih kvartarnih rečnih i bigrenih naslaga.

Posebno je značajna facijalna raznovrsnost mezozojskih sedimenata, sa punim stratigrafskim razvićem trijasa, jure i krede i obiljem fosila u stenama pojedinih odeljaka ovih perioda. Geostrukturna gra|a terena je veoma složena i izražena je kroz brojne i reprezentativne pojave rasedne i naborne tektonike. Po svojim stratigrafskim, petrološkim, paleontološkim i geotektonskim odlikama Stara planina predstavlja izuzetnu riznicu “ dokumenata “ o istoriji razvitka zemljine kore, složenosti geoloških procesa i promenama paleoekoloških uslova.

Primarnu morfološku odrednicu čini markantni planinski greben, čija se visina povećava od severa ka jugu, dostižući na Midžoru 2169 m n.v., pri čemu je još jedan vrh viši od 2000 m n.v. (Dupljak), a desetak vrhova (Srebrana glava, Kopren, Tri čuke, Vražja glava, Golema glava, Golemi kamen i dr.) su u visinskoj zoni 1900- 2000 m n.v.. Osim presedlinama izme|u tih vrhova, glavni greben je na nekoliko mesta izrazito snižen i probijen planinskim prevojima, od kojih su najpoznatiji Sveti Nikola i Kadibogaz. Od glavnog grebena odvajaju se bočni ogranci koji u obliku istaknutih razvo|a, sa širim i blaže nagnutim temenima, uokviruju izvorišne basene desnih pritoka Visočice i Timoka, posebno Crnovrške reke (greben Prilepski vrh – @arkova čuka – Babin zub), Toplodolske reke (Belan – Mramor – Bratkova strana) i Dojkinačke reke (Kopren – Stražna čuka- Ponor). Diseciranost reljefa sa spletom dolina i jaruga je intenzivna, a vertikalno usecanje prethodno spomenutih dolina iznosi i do 800-1000 m u odnosu na temena njihovih razvo|a. Ukupna visinska razlika najviše i najniže tačke područja je preko 2000 m . Takav dinamičan reljef odlikuje se veoma strmim nagibima, mestimično i stenovitim liticama na odsecima planinskih strana, ili usecima rečnih dolina (Babin zub, klisura Vladikina ploča, klisura Temske, klisura Rosomačke reke, Rosomački vrh, odsek Koprena, krečnjački ekskarpmani Vidliča) i izraženom varijabilnošću i raznovrsnošću ekspozicija. Rečna korita su sa strmim uzdužnim profilima, prelomima i stenovitima kaskadama i izrazitim meandarskim krivinama. Na krečnjačkim terenima prisutni su oblici kraškog i fluviokraškog reljefa (uvale, vrtače, ponorske doline, pećine i dr.)

Tekst je preuzet iz PROSTORNOG PLANA PODRUČJA PARKA PRIRODE I TURISTIČKE REGIJE STARA PLANINA

Galerija slika sa Stare planine kreće sad:

Livade Stare planine
Livade Stare planine
Brda Stare planine
Brda Stare planine
Stene na Staroj planini
Stene na Staroj planini
Babi zub, jedan od vrhova Stare planine
Babi zub, jedan od vrhova Stare planine
Cveće ispod Babinog zuba
Cveće ispod Babinog zuba

 

Magla nad liticima
Magla nad liticima
Igra svetla nad šumom
Igra svetla nad šumom
Planinarski dom ispod Babinog zuba kroz maglu
Planinarski dom ispod Babinog zuba kroz maglu
Nebo
Nebo
Lekovito bilje
Lekovito bilje
Divlji konji na Staroj planini
Divlji konji na Staroj planini

Donji niz fotografija je poklon profesorke Snežane Trifunović

Pseudonim koji Snežana voli da koristi jeTsnena

Babini zubi
Babini zubi

 

Listopadna šuma
Listopadna šuma

 

Jesenje boje Stare Planine
Jesenje boje Stare Planine
Midžor
Midžor
Šiljak
Šiljak
Ovčarski psi
Ovčarski psi
Suva trava
Suva trava
Odraz neba u vodi
Odraz neba u vodi
Pogled na put
Pogled na put
Uspon na Babin zub
Uspon na Babin zub


Milan Todorović

Milan Todorović

Prvo mislite da vam treba moćan fotoaparat, kasnije uvidite da su objektivi mnogo važniji, a na kraju zaključite da je bitna samo svetlost. Drugim rečima, fotografija je razumevanje svetlosti.

Da li zaslužujemo komentar?

Klikni i ostavi trag

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

Nalazite se ovde:

Pratite nas

Preporuka za pogledati

Podeli sa prijateljima: